UŚ

Katedra Filologii Klasycznej

Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny

40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1, pok. 117
tel. 32 200 94 17, fax. 32 200 92 33, e-mail: kfk@us.edu.pl

Wydział Filologiczny
  
 

Koło Młodych Klasyków

Koło Młodych Klasyków

Zarząd Koła

Przewodnicząca
Marta Szołtysik

Wiceprzewodnicząca
Anna Całka

Sekretarz
Kateryna Ruforna

Classica Catoviciensia Scripta Minora

Czasopismo ukazuje si?od 2000 roku i jest poświęcone tematom dotyczącym starożytności oraz jej recepcji. Prosimy o nadsyłanie artykułów naukowych, esejów, przekładów, recenzji, sprawozda?do 31 stycznia 2018 na adres e-mail: martaa.kluba@gmail.com. Wiadomości prosimy przesyła?pod nazw?CCSM.

Poniżej zamieszczamy wytyczne redakcyjne dla autorów:

 • Każdy nadesłany tekst powinien zawiera?trzy informacje o autorze: imi? nazwisko oraz uniwersytet, z którym jest związany.
 • Prosimy o nadsyłanie tekstów sformatowanych wedle standardowych kryteriów dla tego typu prac (Times New Roman, 12 pt, 1,5 w. interlinii).
 • Objętość prac w wymienionych wyżej postaciach formatowania nie powinna przekracza?15 stron (wartości minimalnej nie zaznaczamy).
 • Odwołania do dzie?autorów klasycznych wewnątrz pracy powinny przyjmowa?kształt zgodny z przyjętym w filologii klasycznej systemem skrótowców (np. Cic.Att. 2, 6, 2). Skróty zaczerpnąć można z list zamieszczonych w partiach wstępnych dużych słowników języków klasycznych (zob. Oxford Latin Dictionary (red. P. G. W. Clare); A Greek- English Lexicon (red. H. Liddel& R. Scott)), dopuszczalne s?także inne skróty, jeżeli tylko czytelnie i jednoznacznie wskazuj?cytowanego autora i dzieło. Prosimy o w miar?dokładn?lokalizacj?przytocze?
 • Przypisy bibliograficzne zamieszczone w pracach, powinny przyjmowa?form?zgodn?z wymogami normy PN-ISO 690:2002 (tzw. system klasyczny, przecinkowy; np. M. Grochowski, Zarys leksykologii i leksykografii, Toru?1982, s.43).
 • Należy dołączy?bibliografi?przedmiotow?tekstu.
 • Prosimy o zamieszczenie słów-kluczy oraz streszczenia pracy w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Dla wszystkich spragnionych wiedzy zamieszczamy poni?ej najnowszy numer naszego periodyku.

Classica Catoviciensia. Scripta minora 21 (2018)

Historia Koła

Historia Koła Młodych Klasyków zaczyna si?w roku 1993, kiedy zostało ono powołane do życia dzięki inicjatywie Zbigniewa Kadłubka (studenta I roku) oraz dr. Józefa Budzyńskiego. W ciągu tych kilkunastu lat działalność Koła objęła m.in. organizacj?konferencji naukowych (1998 - Arystofanes i jego recepcja, 2000 - Graeca Aeterna, 2005 - Latina Viva? Roma Aeterna?, 2007 - Erotica Antiqua), wycieczek naukowych (tak krajowych, jak i zagranicznych - członkowie Koła odwiedzili m.in. Rzym, Berlin a także Muzeum Narodowe w Warszawie). Dzięki staraniom działaczy Koła powołano te?do życia periodyki naukowe (Pallas Silesia i Classica Catoviciensia Scripta Minora). Oprócz tego Koło w całej swojej dość długiej historii niejednokrotnie współpracowało z innymi kołami naukowymi studentów filologii klasycznej (i nie tylko) z różnych ośrodków akademickich. Nie jest im także obca większość muzeów z obszaru Śląska i Zagłębia. Ponadto co roku Koło stara si?włączy?w ogólnouniwersytecki Studencki Festiwal Nauki. Bardzo ważn?tradycj?Koła s?równie? Rajd Młodych Klasyków (w tym roku odby?si?po raz szesnasty) oraz spotkania opłatkowe (zwyczajowym terminem od niepamiętnych czasów jest ostatni wtorek przed świętami Bożego Narodzenia). Kolejne przedsięwzięcia s?w toku i zapewne niebawem będzie o nich głośno...

Do tej pory funkcj?Prezesa piastowali w kolejności chronologicznej:

 • Zbigniew Kadłubek (dzi? dr hab.)
 • Przemysław Marciniak (dr hab.)
 • Henryka Mościcka (dr)
 • Katarzyna Lesiak (dr)
 • Patrycja Matusiak (dr)
 • Katarzyna Warcaba (doktorantka)
 • Aneta Dąbrowska
 • Kacper Kardas
 • Grzegorz Bartusik
 • Łukasz TomanekNasza strona na fb

Tekst: Koło Młodych Klasyków

 
Opracowanie strony: Marek Jedziniak