UŚ

Katedra Filologii Klasycznej

Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny

40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1, pok. 117
tel. 32 200 94 17, fax. 32 200 92 33, e-mail: kfk@us.edu.pl

Wydział Filologiczny
  
 

Informacje o Katedrze

Informacje o Katedrze

Historia Katedry

Katedra Filologii Klasycznej została utworzona na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 1991 roku. Założycielem i pierwszym kierownikiem Katedry był neolatynista prof. dr hab. Stefan Zabłocki (1932-2001), który kierował tą jednostką do 1998 roku, w pierwszych czterech latach przy wydatnej pomocy ówczesnych doktorów, obecnie emerytowanych już profesorów - Józefa Budzyńskiego i Józefa Sieronia. Po prof. Zabłockim kierownikiem Katedry został językoznawca klasyczny prof. dr hab. Michał Bednarski. W latach 2003-2004 Katedrą kierował dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Piotr Wilczek, a przez dziesięć następnych lat -- badacz kultury i tradycji antycznej dr hab. Tadeusz Aleksandrowicz prof. UŚ, który w latach 1995-2002 pełnił obowiązki zastępcy dwóch pierwszych kierowników. Od października 2014 r. kierownikiem Katedry jest dr hab. Przemysław Marciniak prof. UŚ. Pracę zespołu hellenistów koordynuje dr hab. Przemysław Marciniak, prof. UŚ, latynistów -- dr hab. Tomasz Sapota, a kultury antycznej -- dr hab. Tadeusz Aleksandrowicz, prof. UŚ.

Działalność dydaktyczna

Katedra prowadzi dwa kierunki studiów: licencjackie i magisterskie studia filologii klasycznej oraz licencjackie studia mediteranistyki. Absolwenci licencjackich studiów filologii klasycznej mogą kontynuować naukę na dwuletnich studiach magisterskich, a najlepsi na czteroletnich studiach doktoranckich z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa klasycznego. W zakresie studiów filologii klasycznej mieszczą się język łaciński i grecki, obie literatury antyczne oraz kultura i tradycja antyczna, a także intensywne kursy języka włoskiego i nowogreckiego. Studia mediteranistyczne obejmują wiedzę na temat śródziemnomorskich cywilizacji i ich znaczenia dla rozwoju kultury europejskiej oraz intensywne kursy nowożytnych języków obszaru Morza Śródziemnego. W latach 1992-2011 w Katedrze prowadzone były pięcioletnie stacjonarne jednolite studia magisterskie z zakresu filologii klasycznej w ścisłej współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, dzięki czemu studenci mogli słuchać wykładów profesorów: Romualda Turasiewicza (1930-2005), Józefa Korpantego, Jerzego Styki i Huberta Wolanina, a także Joanny Rostropowicz z Uniwersytetu Opolskiego. Studia filologii klasycznej posiadają akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Katedra dysponuje specjalistycznym księgozbiorem, funkcjonującym w ramach Biblioteki Wydziału Filologicznego jako wyodrębnione Lektorium Klasyczne.

Kierunki badań

Prowadzone w Katedrze badania naukowe koncentrują się na wybranych problemach językoznawstwa klasycznego i metryki, literatury greckiej i łacińskiej oraz kultury i tradycji antycznej w kulturze europejskiej i polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem literatury i kultury bizantyńskiej oraz nowołacińskiej.

Działalność wydawnicza

Katedra Filologii Klasycznej wydaje dwa roczniki: obcojęzyczne Scripta Classica [2004-] i polskojęzyczne "Classica Catoviciensia. Scripta Minora" [2000-], a wcześniej zainicjowała wydawanie periodyku "Pallas Silesia - Antyk na Śląsku" [1997-]. Ponadto w ramach własnych serii wydawniczcyh Filologia Klasyczna i Bibliotheca Byzantina, ukazujących się w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pracownicy Katedry opublikowali kilkanaście monografii naukowych (wykazy publikacji poszczególnych pracowników i doktorantów zamieszczone będą w zakładce Pracownicy).

Publikacje książkowe

 • Tadeusz Aleksandrowicz, Zainteresowania literackie rzymskiej "nobilitas" w schyłkowym okresie Republiki, Katowice 1990.
 • Tadeusz Aleksandrowicz, Elita władzy a oratorstwo w schyłkowym okresie Rzeczypospolitej Rzymskiej, Katowice 1996.
 • Tadeusz Aleksandrowicz, Kultura intelektualna rzymskich konsulów w schyłkowym okresie Republiki, Katowice 2002.
 • Michał Bednarski, Apollonios Dyskolos i jego gramatyka, Kraków 2000.
 • Michał Bednarski, Apollonios Dyskolos "O składni", przekład, interpretacja, wstęp Michał Bednarski, Kraków 2000.
 • Józef Budzyński: Dramat i teatr szkolny na Śląsku (XVI - XVIII wiek), Katowice 1996.
 • Józef Budzyński, Tradycje literackie i teatralne humanistycznych szkół Śląska od średniowiecza do oświecenia, Kielce 1996.
 • Jan Kucharski, Pieśń Erynii. Język zemsty i jej figury w attyckich tragediach rodu Atrydów, Katowice 2012.
 • Anna Kucz, Dyskurs z Filozofią w "Consolatio Philosophiae" Boecjusza, Katowice 2005.
 • Anna Kucz, Umbra veri. Arnobiusz i nurty filozofii klasycznej, Katowice 2012.
 • Przemysław Marciniak, Greek Drama in Byzantine Times, Katowice 2004.
 • Przemysław Marciniak, Ikona dekadencji. Wybrane zagadnienia europejskiej recepcji Bizancjum od XVII do XX wieku, Katowice 2009.
 • Przemysław Marciniak, Katarzyna Warcaba, Timarion albo Timariona przypadki przez niego opowiedziane, Katowice 2014.
 • Tomasz Sapota, Magia i religia w twórczości Lucjusza Apulejusza z Madaury. Studium wpływów orientalnych w kulturze rzymskiej w drugim wieku naszej ery, Kraków 2001.
 • Tomasz Sapota, Juwenalis, Katowice 2009.
 • Józef Sieroń, Inspiracje filozoficzne w twórczości Wergiliusza, Katowice 1994.
 • Józef Sieroń, Status jednostki i państwa w greckiej polis w świetle filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa, Katowice 2003.
 • Józef Sieroń, Pojęcie szczęścia i przyjaźni w literaturze i filozofii starożytnej, Katowice 2005.
 • Józef Sieroń, Problem cierpienia w literaturze i filozofii starożytnej Grecji. Zagadnienia wybrane, Katowice 2007.
 • Anna Szczepaniak, Daktyloepitryty Bakchylidesa na tle wczesnej kolometrii greckiej, Katowice 2013
 • Anna Szczepaniak, Hefajstion. "O metrach". Przełożyła, wstępem i komentarzem opatrzyła Anna Szczepaniak, Katowice 2015
 • Łukasz Tofilski, Modalność w epinikiach Pindara, Katowice 2006.
 • Stefan Zabłocki: Od starożytności do neohellenizmu. Studia i szkice, pod red. P. Urbańskiego i T. Sapoty. Katowice 2008.
 
Opracowanie strony: Marek Jedziniak